چاپگرهای جوهر افشان از کارتریج ها یا قیمت چاپ مخازن جوهر استفاده می کنند، عموماً دسک تاپ ها دارای کارتریج های کوچک بوده و wide-format از مخازن بزرگ تر جوهر بهره می گیرند قیمت طراحی که موجب می شود تا تعداد چاپ ها پیش از تعویض جوهر افزایش کارت ویزیت یافته و همچنین هزینه های جوهر از نظر اقتصادی کاهش یابند. به طور شاخص یک کارتریج جوهر دسک تاپ می تواند چیزی در حدود 17 میلی لیتر جوهر (تقریباً 5/1 انس مایع) نگهداری کند، در حالی که مخازن چاپگر عظیم ColorSpan Display Maker X-12 دارای ظرفیتی در حدود 960 میلی لیتر (تقریباً 1 لیتر  یا 28 انس مایع هستند). چاپگر wide-format نوع ENCAD1000i دارای یک چاپ تراکت سیستم میانجی منحصر به فرد جوهر است که تغذیه جوهر برای head های چاپگر را به صورت ثابت و بی وقفه نگاه می دارد؛ شما می توانید زمانی که چاپگر در حال کار است به طور on-the-fly بطری های جوهر 700 میلی لیتری را تعویض کنید.