همانطور که قبلاً توضیح داده شد، دسک تاپ (گاهی "narrow-format"نیز نامیده می شود.) به معنی هر چیزی با پهنای کمتر از 24 اینچ است. این محاسبه به  قیمت چاپ اندازه رسانه (کاغذ) معطوف می شود نه به ابعاد فیزیکی چاپگر. در عمل، بزرگترین اندازه متداول برای چاپگرهای دسک قیمت طراحی تاپ، 19×13 اینچ بوده است(Super B، Super A3یا A3+). بعضی از مردم خصوصاً در انگلیس تمایل دارند که قالب A3+ را "wide-carriage" یا به اشتباه "wide- format" خطاب کنند. کارت ویزیت اما تعریف استاندارد صنعتی U.S صحیح است. Epson Stylus po 4000 روی کاغذهایی تا 17 اینچ پهنا چاپ می کند، اما گاهی Epson  و عده ای دیگر این چاپگر را در طبقه بندی قابل چاپ تراکت بزرگ یا wide-format قرار می دهند، هر چند که از لحاظ فنی  یک دسک تاپ محسوب می شود، فقط از نوع بزرگ آن.