اغلب سازندگان چاپگر جوهر افشان (OEMs) جوهرهایی قیمت چاپ تولید می کنند که می خواهند شما از آن ها روی چاپگرهای خودشان استفاده کنید، اغلب قیمت طراحی دسک تاپ ها با یک مجموعه آغازین کارتریج ها("carts") برای نصب و چاپ ارایه می وند که همان جوهرهای OEM به شمار می روند. برای بسیاری از مردم این تمام چیزی است که می  خواهند کارت ویزیت درباره جوهرها بدانند و از استفاده این جوهرهای توصیه شده استاندارد رضایت دارند، زیرا معمولاً به واسطه آن ها به بهترین کیفیت چاپ دست می یابند. OEM ها برای دستیابی  به سازگاری چاپ تراکت و هماهنگی کامل میان تجهیزات و رسانه های توصیه شده.