بر خلاف جوهرهای dye، pigment یک  قیمت چاپ جسم جامد است و از مولکول های رنگ دهنده بی شماری تشکیل شده است که با ترتیب و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. این مولکول ها که در واقع ذرات بلورین و شفافی هستند نسبت به انواع مشابه خود قیمت طراحی در جوهرهای dye بسیار پیچیده تر و بزرگتر هستند. اندازه  یک مولکول dye در حدود 5/1 تا 4 نانومتر است( یک نانومتر، یک هزارم میکرومتر یا میکرون یا همان میلی متر است)، در حالی کارت ویزیت که ذرات یک pigment به طور شاخص در محدوده 0.05 تا0.2 میکرون  یا 50 تا 200 نانومتر قرار می گیرند. حتی با وجود این ذرات pigment نسبت به مولکول های dye حجم بیشتری دارند اما برای خروج از دهانه nozzle به اندازه چاپ تراکت کافی کوچک هستند. روزنه  یا سوراخ nozzel  50 تا 100 برابر بزرگ تر از ذرات جوهر pigment است.