جوهرها به واسطه دو جز اصلی ساخته می شوند: یک Colorant و یک Vehicle یا Carrier. Vehicle یک رسانه انتقالی است که نگهدارنده یا قیمت چاپ در بر گیرنده Colorant بوده و مبتنی بر حلال یا آب است و آب(aqueous) عامل اصلی در نوع چاپ مورد نظر ما به حساب می آید. قیمت طراحی تمام جوهرهای Epson از نوع aqueous هستند(چاپگرهای مبتنی بر حلال کارت ویزیت برای انواع مختلف برنامه های کار برای تجارت و گاهی fine-art ترجیح داده می شوند.) افزودن مواد دیگری نظیر humectants ( موادی که رطوبت را به خود جذب می کنند)، surfactants( عواملی که سطوح اجسام نظیر کاغذ را جذب می کنند) و penetrants(عوامل نفوذ کننده) به عامل اصلی چاپ تراکت که همان آب باشد موجب می شود تا جوهر ها بتوانند در یک محیط چاپ جوهر افشان بهتر عمل کنند.