زمانی دستیابی به جوهر افشان و خروجی  قیمت چاپ کیفیت بالای دیجیتال یک رویا بود ولی در حال حاضر یک واقعیت است. جوهر افشان به هنرمندان و عکاسان در سراسر  قیمت طراحی جهان کمک می کند تا تصاویر خود را با قیمت و هزینه پائین کارت ویزیت و در عین حال با کیفیت ایده آل به چاپ برسانند. پیشرفت های آتی برای جوهرافشان ها  فقط بستگی به عواملی نظیر تعداد رنگ های بیشتر، جوهر های بهتر و با دوام تر و گزینه های بیشتر رسانه چاپ تراکت خواهد داشت.